volna hra

Deti k svojmu správnemu a zdravému vývinu potrebujú hru. Hra je aktivita, ktorú dieťa vykonáva dobrovoľne. Predstavuje zároveň aj prirodzený komunikačný prostriedok, pretože deti vyjadrujú svoje pocity, túžby a zážitky práve hrou. Zároveň je to aj dobrý prostriedok , ako sa deti vyrovnávajú so zmenami (napr. stresovými situáciami). Hry a hračky pomáhajú deťom rozvíjať myslenie, psychomotoriku, pamäť, pozornosť, rečové schopnosti, slovnú zásobu, predstavivosť, kreativitu  i spoznávajú a objavujú svet naokolo. Môžeme teda konštatovať, že hra ma značný vplyv na psychický, sociálny, intelektový a telesný vývin a rozvojdieťaťa.

Je dobré, ak si dieťa počas hry samo vyberá námet, hračky alebo osoby s ktorými sa chce hrať. Hovoríme tomu voľná hra, ktorá vychádza z jeho vlastných potrieb. Pomocou nej dieťa skúma svoje okolie a bez rušivých zásahov plní úlohy, ktoré si samo stanovilo a tak dlho, kým nestratí záujem. Tento typ hry je teda metódou, prostriedkom, impulzom i odmenou. Dieťa posúva samo seba ďalej vo svojom vývoji.
Výskumy dokazujú, že tento typ hry vplýva na rozvoj inteligencie, fantázie a všetkých zmyslov. Spontánna hra posilňuje aj sociálne väzby, vytvára emocionálnu zrelosť, rozvíja kognitívne zručnosti (plánovanie, vymýšľanie si vlastných úloh,…) a posilňuje fyzické zdravie. Voľná hra sa môže odohrávať v podstate kdekoľvek (vnútri, v prírode, v dielni,…). Spontánnou hrou dieťa objavuje svoje záujmy , záľuby a talenty.

Navyše sa podporuje aj jeho pozornosť a sústredenosť, čo sú dôležité vlastnosti pre pripravenosť v škole. Zo štúdii vyplýva, že voľná hra prispieva aj neskôr v budúcnosti k lepšiemu prekonávaniu prekážok a lepším výsledkom vo viacerých oblastiach.

Netreba však zabúdať, že hra má prinášať deťom úľavu a radosť.  Dieťa nemusíme učiť, ako sa má hrať. Je podstatné, aby sme mu ponúkli rozmanité, podnetné a bezpečné prostredie, kde sa dokáže rozvíjať a budú uspokojené jeho základné potreby i sociálne interakcie. Takýmto prostredím sú aj centrá HAPPY, kde dbáme na to, aby mali drobci dostatok času a priestoru na hru. A aby sa tak mohli správne a zdravo vyvíjať.