Pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov spoločnosti

Centrum HAPPY, s.r.o., so sídlom: Nad Lúčkami 4, 841 04 Bratislava, IČO: 46 786 180
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 83396/B

1 Informácie o spoločnosti Centrum HAPPY, s.r.o.

1.1 Tieto pravidlá spracovania osobných údajov spoločnosti Centrum HAPPY, s.r.o. (ďalej len ako „spoločnosť“) upravujú zásady spracovania osobných údajov dotknutých osôb, t. j. osôb, ktorých osobné údaje spracováva spoločnosť Centrum HAPPY, s.r.o. a to klientov spoločnosti Centrum HAPPY, s.r.o., s ktorými spoločnosť Centrum HAPPY, s.r.o. uzaviera zmluvu o starostlivosti o dieťa (ďalej len ako „klient“). Tieto pravidlá zároveň v článku 6 nižšie obsahujú poučenia a oznámenia pre Vás (ako klientov a súčasne dotknuté osoby) o Vašich právach v súvislosti s poskytnutím Vašich osobných údajov a osobných údajov Vášho dieťaťa.

1.2 Spoločnosť Centrum HAPPY, s.r.o. je pri spracovaní osobných údajov prevádzkovateľom v zmysle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

1.3 Zodpovednou osobou v zmysle v zmysle § 5 písm. o) zákona o ochrane osobných údajov a teda osobou ktorá plní úlohy vzmysle zákona oochrane osobných údajov je pani Michaela Radoská, mail: happy@centrumhappy.pietrodesign.org a michaela.radoska@gmail.com, telefónne číslo: 0910 916 178.

2 Rozsah spracovávaných údajov

2.1 Spoločnosť Centrum HAPPY, s.r.o. spracováva osobné údaje o klientoch, ktoré boli spoločnosti poskytnuté klientmi pri osobnom stretnutí klienta a zástupcu spoločnosti za účelom záväznej rezervácie miesta v sieti škôlok a jaslí prevádzkovaných spoločnosťou Centrum HAPPY, s.r.o. a za účelom uzatvorenia zmluvy o poskytovaní starostlivosti o dieťa a zmluvy o poskytovaní starostlivosti o dieťa v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v zmysle § 32b zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene adoplnení živnostenského zákona vznení neskorších predpisov (spolu ďalej aj len ako „zmluva o poskytovaní starostlivosti“ alebo len „zmluva“). Poskytnutými dátami sú údaje nevyhnutné k uzavretiu vyššie uvedenej zmluvy.

2.2 Spoločnosť Centrum HAPPY, s.r.o. vyhotovuje obrazové a zvukovo-obrazové záznamy na dennej báze a to fotografie denných aktivít detí a súčasne sú priestory škôlok monitorované kamerovým systémom za účelom zvýšenia bezpečnosti detí. Fotografie spoločnosť Centrum HAPPY, s.r.o. môže zverejňovať na stránke www.facebook.com/happy ako aj v uzatvorených skupinách HAPPY Prievoz, HAPPY Karlova Ves, HAPPY Nobelova, HAPPY Petržalka, pričom klienti môžu vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s uverejňovaním fotografií dieťaťa na vyššie uvedených miestach.

2.3 Spoločnosť Centrum HAPPY, s.r.o. spracováva databázu mailových kontaktov svojich klientov, a to za účelom ich pravidelného informovania o dianí v škôlke, o organizačno-technických pokynoch a o plánovaných akciách pre deti. V prípade, ak klient nesúhlasí a neželá si ďalšie zasielanie informatívnych mailov, môže na adrese happy@centrumhappy.pietrodesign.org oznámiť, že si ďalšie zasielanie mailov neželá a nemá o ne záujem. Spoločnosť Centrum HAPPY, s.r.o. následne vymaže údaj o mailovej adrese klienta a nebude klientovi ďalej zasielať informácie.

3 Účel spracovania osobných údajov

3.1 Pre uzatvorenie zmluvy medzi spoločnosťou Centrum HAPPY, s.r.o. a klientom využívame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

3.1.1 v prípade rodiča: meno a priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu, informácie o osobnom stave a zamestnaní, platobné údaje, e-mailový kontakt a telefónne číslo,

3.1.2 v prípade dieťaťa meno a priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko a zdravotný stav.
3.2 Spracovanie údajov v rozsahu e-mail a telefónne číslo prebieha od momentu zaevidovania záujmu klienta o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní starostlivosti a vo zvyšnom rozsahu v momente pristúpenia k uzatvoreniu zmluvy. V prípade neposkytnutia vyššie uvedených údajov nemôže spoločnosť Centrum

HAPPY, s.r.o. uzatvoriť vyššie uvedenú zmluvu a poskytnúť služby v zmysle tejto zmluvy.

page1image1587445184page1image1587445600 page1image1587445888 page1image1587446176page1image1587446528 page1image1587446816 page1image1587447392 page1image1587447808 page1image1587448096 page1image1587448384

3.3

4 Prístup k osobným údajom

4.1 Osobné údaje o klientoch sú spracovávané spoločnosťou Centrum HAPPY, s.r.o. jej spolupracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú povinné zachovávať o nich mlčanlivosť a to aj po skončení spolupráce so spoločnosťou Centrum HAPPY, s.r.o. Spoločnosť Centrum HAPPY, s.r.o. poveruje ako prevádzkovateľ spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, t. j. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľom je v zmysle § 5 písm. p) zákona o ochrane osobných údajov každý, kto spracúva osobné údaje pre spoločnosť Centrum HAPPY, s.r.o. a to za účelom a spôsobom, ktoré spoločnosť Centrum HAPPY, s.r.o. určí. V prípade, ak je na spracovanie vyžadovaný súhlas, odovzdáva spoločnosť Centrum HAPPY, s.r.o. údaje sprostredkovateľom iba v prípade, ak je súhlas udelený. Sprostredkovateľom sú zo strany spoločnosti Centrum HAPPY, s.r.o. odovzdávané len údaje nevyhnutne potrebné na zabezpečenie poskytovania služieb. Medzi sprostredkovateľov spoločnosti Centrum HAPPY, s.r.o. patria:

4.1.1 DaneTax, s.r.o., so sídlom Škultétyho 1, 831 03 Bratislava, IČO: 46 002 375

5 Dĺžka spracovávania osobných údajov

5.1 Spoločnosť Centrum HAPPY, s.r.o. spracováva osobné údaje tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania a na účely plnenia uzatvorených zmlúv až do skončenia platnosti a účinnosti zmluvy o poskytovaní starostlivosti. V zmysle príslušných právnych predpisov spoločnosť Centrum HAPPY, s.r.o. uchováva údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch po dobu požadovanú osobitným predpisom.

5.2 Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva spoločnosť Centrum HAPPY, s.r.o. iba v prípade, že je to nevyhnutné na plnenie povinností vyplývajúcich spoločnosti Centrum HAPPY, s.r.o. z príslušných právnych predpisov.

6 Poučenie pre dotknuté osoby, t.j. osoby poskytujúce osobné údaje

6.1 Ak spoločnosť Centrum HAPPY, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:

Spracovávanie údajov o

6.1.1

6.1.2 6.1.3

6.1.4

Právo požadovať od spoločnosti Centrum HAPPY, s.r.o. prístup k Vašim osobným údajov – máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a ak áno, máte právo získať prístup ktýmto údajom apotrebné informácie (napr. prečo spracúvame Vaše osobné údaje, kategórie osobných údajov, po akú dobu sú vaše osobné údaje uchovávané).

Právo na opravu osobných údajov – na základe vašej žiadosti spoločnosť Centrum HAPPY, s.r.o. bez zbytočného odkladu opraví Vaše nesprávne osobné údaje, prípadne doplní vaše neúplné osobné údaje.
Právo na vymazanie vašich osobných údajov – máte právo dosiahnuť, aby spoločnosť Centrum HAPPY, s.r.o. bez zbytočného odkladu vymazala Vaše osobné údaje, a zároveň spoločnosť Centrum HAPPY, s.r.o. je povinná vymazať osobné údaje v prípadoch ak, (a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, (b) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov (a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie), (c) namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, (d) Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva SR, (f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu zákonného zástupcu dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov.

Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov – máte právo, aby spoločnosť Centrum HAPPY, s.r.o. obmedzila spracúvanie, ak nastane jeden zprípadov: (a) napadnete správnosť osobných údajov, (b) spracúvanie je protizákonné anamiesto vymazania údajov požiadate o obmedzenie ich použitia, (c) spoločnosť Centrum HAPPY, s.r.o. už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, (d) namietali ste voči spracúvaniu a obmedzenie spracúvania Vašich osobných

zdravotnom stave dieťaťa klienta je podmienené výslovným súhlasom klienta,

page2image1586434272 page2image1586434752

pričom účelom spracovávania údajov je prípadné okamžité poskytnutie prvej pomoci počas poskytovania

page2image1586446560

starostlivosti dieťaťu, ako aj v

rámci rôznych výletov, exkurzií a

iných podujatí.

page2image1586457920 page2image1586458208 page2image1586458496 page2image1586458784 page2image1586459072 page2image1586459360 page2image1586459904 page2image1586460096page2image1586460384 page2image1586460672 page2image1586460960 page2image1586461248 page2image1586461536page2image1586461824 page2image1586462112

6.1.5 6.1.6

údajov potrvá do overenia, či oprávnené dôvody spoločnosti Centrum HAPPY, s.r.o. prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
Právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov – máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Právo na prenos osobných údajov – máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti Centrum HAPPY, s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Toto právo si môžete uplatniť len ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na Vašom súhlase alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

page3image1556798112 page3image1556798528 page3image1556798816page3image1556799104

6.2 V prípade ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu (vrátane profilovania) v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

6.3 Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne ovplyvňujú.

6.4 Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase so spracúvaním, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z Vami poskytnutého súhlasu pred jeho odvolaním.

6.5 Vaše vyššie uvedené práva ako aj odvolanie súhlasu si môžete uplatniť písomne, zaslaním žiadosti na adresu sídla agentúry alebo elektronicky, zaslaním Vašej žiadosti zodpovednej osobe na e-mailovú adresu: happy@centrumhappy.pietrodesign.org alebo michaela.radoska@gmail.com.

6.6 V prípade, ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov, ktoré by mohli viesť k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, spoločnosť Centrum HAPPY, s.r.o. Vám bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov. Zároveň máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, v prípade ak spoločnosť .. Centrum HAPPY, s.r.o. nebude riadne dodržiavať práva dotknutej osoby alebo spracúvanie osobných údajov nebude v súlade so zásadami spracúvania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a v zmysle Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

7 Bezpečnosť

7.1 Spoločnosť Centrum HAPPY, s.r.o. nakladá s osobnými údajmi plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

7.2 Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú sosobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené vtýchto pravidlách, ato len vnevyhnutnom rozsahu. Prístup ktýmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom, počítače sú zabezpečené antivírusovými programami a facebookové stránky spoločnosti Centrum HAPPY, s.r.o. spravujú len zamestnanci spoločnosti.

8 Kontaktné údaje

8.1 Akékoľvek pripomienky v súvislosti so spracovaním osobných údajov, alebo v prípade uplatnenia si svojich práv sa obráťte na spoločnosť Centrum HAPPY, s.r.o. e-mailom na adresu happy@centrumhappy.pietrodesign.org alebo michaela.radoska@gmail.com, alebo na telefónnom čísle 0910 916 178.

9. Platnosť a účinnosť

9.1. Tieto pravidlá sú platné a účinné dňom 25. mája 2018.

Týmto dotknutá osoba …………………………………., trvalé bydlisko …………………………………., dátum narodenia ……………………….. výslovne súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov a osobných údajov môjho dieťaťa v nadväznosti na vyššie uvedený účel spracovania (uzatvorenie zmluvy o poskytovaní starostlivosti o dieťa) a vo vyššie uvedenom rozsahu a som si vedomý/á, že neposkytnutím osobných údajov na spracovanie nemôže dôjsť k naplneniu zmluvy ani k začatiu poskytovania starostlivosti vo vzťahu k môjmu dieťaťu.

page3image1637924096 page3image1637924384 page3image1637924672 page3image1637925088 page3image1637925376 page3image1637925664page3image1637925952 page3image1637926240 page3image1637926528page3image1637926816

Zároveň touto cestou výslovne súhlasím so spracovaním dát o

page4image1557592544 page4image1557592832

v
Touto cestou taktiež potvrdzujem, že súhlasím – nesúhlasím so zverejňovaním fotografií dieťaťa na stránke

bode 3.3 týchto pravidiel.

page4image1557621872

www.facebook.com/happy

Potvrdzujem, že súhlasím – nesúhlasím skupine ……………………………….

V ………………………………………., dňa ………….

so zverejňovaním fotografií dieťaťa v uzatvorenej

……………………………………………………………….

(meno a priezvisko)