predstavuje proces, prostredníctvom ktorého sa jednotlivec začleňuje do spoločnosti a učí sa ako má v spoločnosti fungovať spolu s ostatnými. Jedinec sa prispôsobuje spoločnosti, nie ona jemu. Socializácia pozostáva z dvoch fáz, primárnej a sekundárnej. Primárna (prvotná) sa uskutočňuje v období detstva a dospievania a jej cieľom je príprava na úlohy v dospelosti. V období dospelosti prebieha zasa sekundárna socializácia, ktorej cieľom je aktívne zvládanie úloh, ktoré na jedinca kladie spoločnosť. Interakcia s ľuďmi je najlepším spôsobom ako sa naučiť a precvičiť sociálne zručnosti.
Prvým miestom, kde sa tento proces začína je rodina, potom sú to menšie kolektívy a neskôr väčšie. Ako bolo už spomenuté, socializácia začína už narodením a trvá celý život, avšak jeho najdôležitejšia časť prebieha v detstve. Postupne si dieťa začína uvedomovať svoje spoločenské hodnoty a učí sa sociálne existovať, spoznávať a rešpektovať určité pravidlá. Podľa reakcií okolia zisťuje, kedy jeho správanie nie je primerané a dokáže svoje konanie kontrolovať.

Socializácia je teda nevyhnutná k správnemu vývoju dieťaťa a aj preto jedným z  výchovno – vzdelávacích cieľov predškolského zariadenia je naučiť dieťa interagovať s ostatnými. Práve materská škola je miestom, kde deti nadobúdajú prvú významnú sociálnu skúsenosť. Začínajú si uvedomovať a vnímať svoje silné a slabé stránky, zisťujú, že s niektorými rovesníkmi majú spoločné záujmy. Pri hre sa učí zasa dodržiavať určité pravidlá, čo tiež pomáha pri regulovaní jeho správania. Prítomnosť vychovávateľa im pomôže nájsť ,,správny smer“, naučí ich ako nebyť sebeckými, ale empatickými a učí ich spolupráci. Socializáciu deti možno podporiť prostredníctvom viacerých aktivít. Tou najprirodzenejšou je samozrejme hra, ktorou si dieťa osvojuje základné návyky a kultúru prostredia.

Naše kvalifikované pani vychovávateľky rešpektujú individuálne potreby každého dieťatka. Zameriavajú sa nielen na všestranný rozvoj dieťaťa, ale pomáhajú  mu aj pri socializácií. Najmä v tom, aby sa začlenilo medzi ostatných rovesníkov  a naučilo sa ako fungovať v spoločnosti.