Pod pojmom hrubá motorika rozumieme celkový pohybový vývoj jedinca. Ale zahŕňa aj rytmiku pohybov, či koordináciu oka a ruky. K týmto pohybom radíme obracanie, lezenie, preliezanie, státie, chodenie, behanie, skákanie, hádzanie, chytanie, kopanie, ovládanie a držanie tela a podobne.

Hrubá motorika je teda, u detí i dospelých, súčasťou každodenného života a umožňuje nám vykonávať bežné aktivity či činnosti. Má vplyv však aj na ostatné funkcie, napríklad priamo vplýva na jemnú motoriku. Preto je veľmi dôležité rozvíjať u detí hrubé motorické zručnosti . A to už od narodenia. Postupom času sa dieťa učí držať hlavičku bez opory a začína ovládať aj svoje končatiny. Následne nastane prechod k lozeniu, sedeniu, postaveniu sa a chôdzi. Vývoj hrubej motoriky má niekoľko úrovní resp. štádií. Treba mať však na zreteli, že nie je správne striktne sa držať nejakých tabuliek. Niektoré deti môžu určite štádia predbehnúť, prípadne sa v nich oneskoriť. Samozrejme pri výrazných odlíšeniach od ostatných detí je vhodné vyhľadať odborníka.

Pre to, aby sa dieťa správne vyvíjalo je potrebné u neho podporovať rozvoj hrubej motoriky. Ako bolo už uvedené začať treba už v útlom detstve a postupne, keď dieťa rastie je dobré jeho nadobudnuté zručnosti upevňovať. V zásade k tomu nie sú potrebné ani špeciálne pomôcky či hračky. Úplne postačí ak dieťa necháme objavovať svet a hrať sa. Prínosné je zapájať pri precvičovaní tejto motoriky aj riekanky či pesničky.

K rozvoju hrubých motorických schopností však značne prispieva ja primerané prostredie a podmienky. Prostredníctvom rôznych hier a aktivít neustále pracujeme aj u nás na tom, aby si naši drobci pravidelne precvičovali a zdokonaľovali hrubú motoriku. V našich centrách HAPPY podporujeme všestranný rozvoj dieťaťa.