Ako sa hovorí, čo sa v detstve naučíme, ovplyvní naše smerovanie a budúce schopnosti neskôr v dospelosti. Preto by sme mali urobiť všetko pre to, aby z našich detí vyrástli úspešní ľudia.

Všetky vývojové obdobia od narodenia až po starobu sú jedinečné a majú svoj význam. Vývin detí v predškolskom veku sa zvykne stimulovať predovšetkým prostredníctvom rôznorodých hier, aktivít a cvičení. Tie sa jednotlivo zameriavajú na rozvoj určitej psychickej funkcie (grafomotorika, komunikačné schopnosti, logika a pod.).

Každé jedno dieťa má predpoklady, aby bolo úspešné. K tomu však potrebujú podporu svojho prostredia, aby si dokázali vyvinúť potrebné zručnosti, vlastnosti a hodnoty, ktoré im v budúcnosti môžu pomôcť k úspechu. Samozrejme nenahraditeľným prostredím je domov a starostlivosť rodiča, avšak aj prostredie materskej škôlky rozvíja schopnosti dieťaťa a posúva ho v mnohých smeroch vpred.

Predškolské zariadenie významne vplýva k podpore osobnostného rozvoja dieťaťa v rôznych oblastiach (intelektuálnej, sociálno-emocionálnej, telesnej,…) a rozvíja jeho schopnosti.  Zároveň tu dieťa prichádza do styku s viacerými aktivitami (pohyb, tanec, hudba, kreslenie a pod.), vďaka tomu sa zlepšuje nielen jeho koordinácia, ale i celková rovnováha. Podporovať by sa však mali nielen silné, ale i slabé stránky dieťaťa. Teda všestranný rozvoj.  

V centrách HAPPY sa venujeme celkovému rozvoju detí. Náš program je tvorený tak, aby stimuloval:

  • telesný rozvoj,
  • intelektuálny rozvoj ,
  • sociálno- emočný rozvoj,
  • komunikačné zručnosti,
  • umelecko- kreatívne schopnosti.

Prostredníctvom všestranného rozvoja budujeme osobnosť dieťatka, a to je základ pre úspešný život v budúcnosti.