alebo inak poznávacie schopnosti.

Pod týmto pojmom rozumieme súbor funkcií, vďaka ktorým poznávame okolitý svet, prostredníctvom ktorých vieme posudzovať ,odôvodňovať, pamätať si a vyjadrovať sa. Alebo ich môžeme definovať ako mozgové aktivity, ktoré vedia spracovať podnety (informácie) prichádzajúce z vonkajšieho prostredia do mozgu. Teda sú zodpovedné za všetko, čo vieme.

Medzi tieto funkcie zaraďujeme napríklad pamäť, myslenie, pozornosť, schopnosť riešiť problémy, úsudok, porozumenie a používanie reči, vyjadrovanie sa, plánovanie, organizovanie, predstavivosť či priestorovú orientáciu.  

Je dôležité, aby sme kognitívne funkcie trénovali nielen my, ale aj naše deti. Prostredníctvo rôznych aktivít a cvičení si tieto schopnosti aktivizujeme, stimulujeme a podporujeme ich udržiavanie. U detí je najlepším učiteľom hra. Praktizovanie kognitívnych hier či aktivít slúži, ako skvelý pomocník pri dosahovaní ich vývinových miľníkov.

Najlepšími hrami  na trénovanie týchto schopností sú pamäťové hry a tie, ktoré rozvíjajú sústredenosť a pozornosť.

Kognitívne schopnosti si spolu s deťmi dobre nacvičíte pri:

-hraní pexesa,
-skladačkách (puzzle),
-stavaní(stavanie veže),
-precvičovaní si farieb a tvarov (vhodné praktizovať pri bežných činnostiach),
-prelievaní (hra s pohárikov pri kúpeli),
-triedení a klasifikácii predmetov (rozdelenie hračiek podľa farby, veľkosti…),
-učení časovej postupnosti (ráno, doobedie, obed, …),
-hraním imaginárnych hier (rozvoj predstavivosti),
-a podobne.

 Nacvičovanie kognitívnych schopností teda nemusí byť žiadna veda a dajú sa jednoducho praktizovať aj v domácom prostredí. Dôležité je však vždy myslieť na to, aby boli aktivity a hry zvolené primerane k veku dieťaťa.

V predškolskom období sa mozog dieťaťa vyvíja veľmi rýchlo a určite každý jeden rodič si praje, aby sa jeho dieťa vyvíjalo správne a dosahovalo úspechy. Rozvoj kognitívneho vývinu je správnou cestou, kde začať. A samozrejme túto schopnosť precvičujeme prostredníctvom rôznorodých hier aj my v našich centrách HAPPY.