Ucenie farieb

Rozpoznávanie farieb a identifikovanie názvov farieb je dôležitou súčasťou kognitívneho vývoja dieťaťa. Na začiatku by sme si však mali uvedomiť že pre deti je spočiatku ťažké pochopiť samotný pojem ,,farba“. Deti tak nie sú schopné robiť rozdiely napríklad medzi svetlou a tmavou modrou a rovnako im chýbajú verbálne schopnosti aby tieto rozdiely dokázali vysvetliť.

Vedieť farby vizuálne odlíšiť a pomenovať sú však dve rozličné zručnosti a teda dieťa môže farby odlíšiť, akurát ich nemusí vedieť pomenovať. Poznanie tak nemusí ísť ruka v ruke s vývinom reči. Dieťa napríklad môže vedieť roztriediť predmety podľa farby , ale pomenovať ich nedokáže. Vek kedy dieťa začne vedome rozlišovať farby je 18 mesiacov, nakoľko práve v tomto období začína zaznamenávať rozdiely v tvaroch, veľkostiach, štruktúrach a povrchoch.

Vedieť rozlíšiť farby je dôležité, aby sme dokázali lepšie popísať svet okolo nás. Dieťa si na základe schopnosti odlíšiť farby zlepšuje svoju slovnú zásobu a učí sa tak aj triediť predmety vo svojom okolí. Navyše nás farby niekedy dokážu varovať pred rôznymi nástrahami. Napríklad červená farba môže byť pre deti spájaná s nebezpečenstvom alebo si ju spájajú s tým že ak vidia napríklad červené svetielko majú sa zastaviť.

Pre mnohé deti môže ísť o kognitívne zložitú úlohu a preto je najlepšie, ak ich učíme odlišovať farby zábavnou formou. Veľmi dobrým a pre deti zábavným spôsobom ako sa naučiť rozlišovať farby sú práve rôzne aktivity zamerané na ich triedenie. Dôležité však je aby sa deti zamerali iba na odlišnosti vo farbách, preto by mali byť predmety rovnakého tvaru a odlišovať by sa mali iba farbou. Táto hra môže byť spočiatku jednoduchým triedením farieb, no neskôr môže ísť o kombináciu rozpoznávania farieb s tréningom jemnej motoriky kedy musí dieťa na seba predmety jednej farby napríklad lepiť alebo pripínať.

Ďalšou aktivitou môže byť hľadanie vecí jednej farby v priestore. Spoločné hľadanie napríklad všetkého červeného je pre deti ideálne učenie sa zábavnou formou v kombinácií s aktívnym trávením spoločného času s rodičom. Deti si tak trénujú svoje schopnosti nie len v tom odlíšiť farby,  orientovať sa v priestore ale aj v snahe vyriešiť zadanú úlohu. Ďalším spôsobom ako sa môžu deti naučiť rýchlo a efektívne odlíšiť farby je ak rodičia poukazujú na farebné atribúty predmetov v prostredí. Deti sa tak vetami ako napríklad  ,,Hoď mi zelenú loptičku“ naučia ľahšie priradiť pomenovanie farby ku konkrétnej hračke. Okrem spomínaných aktivít pomáhajú deťom v učení sa odlišovať farby rôzne interaktívne hry a detské knižky zamerané na rozpoznávanie farieb.