muzikoterapia

Hudba má v našom živote významné miesto, pôsobí na nás blahodarné a má vplyv na naše emócie a city. Stretávame sa s ňou už od útleho detstva. Dokonca už počas vnútromaternicového vývinu dokáže dieťa reagovať na hudbu. Po tom, čo sa zistili jej pozitívne vplyvy na život ľudí začala sa využívať aj pri terapií/liečbe- muzikoterapii.

Muzikoterapria je terapia, ktorá podporuje navodenie zmien v správaní alebo konaní človeka. Využíva sa pritom hudba, zvuk či hudobné elementy, ako rytmus, harmónia alebo melódia.  Prostredníctvom nej sa liečia mnohé problémy, možno teda povedať, že jej vplyv na človeka je mnohostranný. Pozitívne vplýva pri liečbe stresu, úzkosti, pri neurotických či psychosomatických ochoreniach, depresiách, pri Parkinsonovom syndróme, skleróze multiplex, detskej mozgovej obrne a podobne.
Okrem hudby a zvukov je pri muzikoterapii dôležitým prvkom aj ľudský hlas. Je to niečo, čo je pre všetkých prirodzené. Spev prispieva k zdokonaľovaniu rytmu reči, rozširovaniu slovnej zásoby, precvičovaniu pamäti a pozornosti.

Cieľom muzikoterapie nie je naučiť sa pracovať s hudobnými nástrojmi. Práve naopak. Prispieva k osobnému rozvoju, k sociálnemu, ale i duchovnému rozvoju, komunikácií, sebarealizácií, seba vyjadrovaniu, motivácií, lepšej kvalite života či lepšiemu zvládaniu stresových situácií.  V praxi môže byť táto terapia realizovaná z viacerých hľadísk, napr. môže byť individuálna či skupinová. Všetky majú svoje výhody.

S prvkami muzikoterapie sa môžu v našich centrách stretnúť aj Vaše detičky. Spev, hudba, rytmus i melódia sú súčasťou aj nášho HAPPY výchovno-vzdelávacieho programu.